Ref. af bestyrelsesmøde 6. nov. 2013

Lukning af affaldsskakter: Bestyrelsen har drøftet en mulig lukning af affaldsskakterne, da de er ekstremt tidskrævende at tømme for Michael-vicevært, fordi folk smider meget andet end køkkenaffald i dem. Derfor: respekter venligst, at der kun må komme køkkenaffald, der er forsvarligt lukket i poser, i skakterne. Skakten er en gammel skorsten, der ikke har en glat flade, al løst affald sidder derfor let fast og giver en utroligt ulækker skakt, når der er ildelugtende pizza-bakker og brugte bleer, der sidder fast. Vi ser tiden an et par måneder, men en lukning kan blive nødvendig. Der hænges opslag op i opgangene, hvor vi opfordrer til at bruge skaktene med omtanke.

Cigaretskod: Folk, der ryger på deres altaner, smider cigaretskod ned på asfalten. Det er virkelig dårlig stil og betyder, at Michael-vicevært skal samle dem op. Det bliver til rigtig mange cigaretskod hver eneste dag, så brug venligst et aksebæger og smid ikke dine skod på jorden.

Kælderrum: Oprydningen og identificeringen af kælderrummene og deres brugere er en omstændelig affære. Pt. mangler brugere af 16 kælderrum at give sig til kende, men set fra den positive side har vi nu overblik over, hvem der bruger cirka 85 af rummene. Bestyrelsen skriver til de 16 beboere, der ikke har meddelt, hvilket nr. kælderrum, de har ting i. 

Varmeproblemer: To års tovtrækkeri om foreningens forsyningspligt til en kælderradiator i Elbagade 73, st.tv., er endt i forlig. Kælderradiatoren blev tilkoblet før Tagboligs ombygning reducerede varmekapaciteten og således på et tidspunkt, hvor det ikke gav problemer for varmeforsyningen i resten af ejendommen. Foreningen var vidende om det, og har således rent juridisk godkendt installationen. Derfor har ejerforeningen forsyningspligt, konkluderer foreningens jurist. Foreningen har haft en ingeniør ude på stedet, og han har efterfølgende regnet på ejers merudgift til alternativ opvarmning af rummet. Det har ført til et forlig, hvor ejerforeningen imødekommer ejer med en kompensation svarende til 10 års forøget varmeforbrug, i alt kr. 26.000. Notatet er underskrevet af ejer og bestyrelse til fuld og endelig afgørelse og opbevares hos DEAS.

Varmeproblemer: Elbagade 75, st.tv. Michael-vicevært kæmper med at få varme ud i stregen.

Problematiske håndværkere: Nogen har tilsyneladende haft håndværkere, der har skruet på strengventilerne på loftet, uden at Michael-vicevært har været involveret. Det er ikke godt, da det ændrer balancen i hele varmesystemet. Loftslemmene bliver nu låst – og husk altid at have viceværten med på sidelinjen, når der skal ændres i installationer, som har betydning for resten af ejerforeningen.

Kælderafløb: Beboer har problemer med sit køkkenafløb og har bedt om godkendelse af en omlægning. Den er givet, forudsat arbejdet udføres af autoriseret VVS-folk, samt følges løbende på sidelinjen af Michael-vicevært, så andre beboeres eventuelle gener af arbejdet kan mindskes mindst mulig.

Haven: Passes nu af Dorthe Jensen, der bl.a. har forskønnet med tre krukker. Tak for indsatsen!

Ledning gnavet over: Beboer har haft en kortslutning, og elektriker har konstateret, at ledningen i væggen sandsynligvis er gnavet over af mus og/eller rotte (hvilket dog næppe er sandsynligt med vores nye rottespærrer og renoverede kloaker). I sådanne tilfælde dækker foreningens bygningsforsikring, og beboer er derfor henvist til vores assurandør, der hjælper med anmeldelsen og iværksættelse af efterfølgende udbedring.

Fremleje: Flere advokater for potentielle lejlighedskøbere i foreningen har spurgt til muligheden for godkendelse af fremleje. Fremleje er mulig, og det primære i fremlejekontrakten, som skal godkendes af bestyrelsen, er, at foreningen har samme rettigheder og beføjelser over for fremlejer som ejer. Den passus tilføjes standardkontrakten, og vores administrator Tina Skou-Hansen hjælper gerne med ordlyden. Hun kan, som altid, kontaktes på tsh@deas.dk eller telefon: 3946-6438

Ekstra kælderrum: En beboer ønsker at leje et ekstra kælderrum. Pt. har vi ingen ekstra ledige, jf. ovenstående.

Nabostøj: Beboer på Kastrupvej 60 er generet af overbo, når denne går rundt i sin lejlighed med sko på. Henstillinger har ikke ændret afgørende på støjniveauet. Bestyrelsen henviser til husorden, og gør opmærksom på, at vi bor tæt og opfordrer alle til at tage hensyn, så alle kan trives i foreningen.

Vandskade: Beboer har vand sivende ned af væggen i lejligheden. Michael-vicevært er orienteret og iværksætter udbedring.

Vand i kælderen: Et skybrud har givet vand i enkelte kælderrum. Det var en kloak, som ikke kunne tage vandmængden. Michael-vicevært er på sagen.

Stormskade på taget. Tagsten rev sig løs i efteråsstormen. Skaden er udbedret.

Hævning af dæk i lejlighed: Elbagade 73, st. mf. vil gerne hæve etagedækket i dele af stuen. Det er sænket ifht. resten af foreningens stuelejligheder, da lejligheden tidligere var en butik, og udsynet til gaden samt lysindfaldet i kælderrum, er således ikke optimalt. Ombygningen kræver byggetilladelse fra Kbh. kommune, og deres ingeniører er således garanter for, at det sker i overensstemmelse med alle love og regler. Bestyrelsen har derfor givet sin tilladelse med forbehold for at få kopi af byggetilladelsen, ligesom Michael-vicevært er med på sidelinjen undervejs.

 Hængelåse stjæles: Fire hængelåse, der åbnes med T3-nøglen (a knap 500 kr. stykket), er stjålet fra lågen ind til affaldscontaineren. Michael-vicevært har derfor fået låsen sat fast, og siden har der ikke været taget nogen.

 Næste møde: Bestyrelsen samles igen 13. januar 2014 kl. 17.30

This entry was posted in Bestyrelsesreferater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply