Referat af bestyrelsesmødet 31. oktober 2019

Henvendelser fra beboere:

-          Manglende låg til skraldespand med bioaffald: Nyt låg påsat. Det er et reparationshold fra kommunen der varetager reparationer og udskiftninger – og det kan godt tage lidt tid.

-          Tilfælde af vand der kommer fra lejlighed ovenover (det er sket nogle gange, men med meget lange mellemrum). Det er nu opklaret: Vandet skyldes en fejl på en ventil til toilet-cisternen.

Påbud:

-          Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

-          Elbagade 73 1.tv.: Byggesagen. Påbud om betaling af udbedring af skader forårsaget af byggeprojekt.

Vedligehold af ejendommens arealer:

-          Vi har problemer med, at beboere smider storskrald i vores kældergange samt på vores udearealer. Ejerforeningen har storskraldscontainer 2 gange årligt, hvor alle har mulighed for at aflevere storskrald.
Når der skal der fjernes yderligere skrald, bliver det endnu dyrere for vores ejerforening!

Næste bestyrelsesmøde: 10. december 2019.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmødet 28. august 2019

Henvendelse fra beboere:

-          Et tilfælde af væggelus: det er nu behandlet.

-          Tilfælde af vand der kommer fra lejlighed ovenover (det er sket nogle gange, men med meget lange mellemrum). Der er nu et bud på hvad det kan skyldes og håndværker tilkaldes.
-          Forslag om at sætte et skilt op ved Elbagade 73, der tydeliggør placeringen af 73. st.tv. Forslag er godkendt.

Påbud:

-          Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

-          Elbagade 73 1.tv.: Byggesagen. Påbud om betaling af udbedring af skader forårsaget af byggeprojekt.

Vedligehold af ejendommen:

-          Vi får sat lås på de 9 loftlemme. Så sikrer vi, at ingen får adgang uden at kontakte viceværten.

-          Der er konstateret råd i strøerne på nogle af altanerne på 5. sal. Dette bliver udbedret.

Bestyrelsens sammensætning pr. 01. august 2019

-          Bestyrelsesfordame: Helle Lintrup (bestyrelsesposten er på valg ved næste ordinære generalforsamling).

-          Bestyrelsesmedlemmer: Neda Al-Shiekhky og Kristian Højgaard Nielsen.

-          Suppleant: Ingrid Pedersen.

Næste bestyrelsesmøde: 31. oktober 2019.

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.04.06.19

Henvendelser fra beboere

Der har været følgende henvendelser:

-omkring have møbler der ikke var kommet frem. Det er de nu.

-ift. væggelus, som selvfølgelig skal behandles så snart det opdages.

- ift. vand der periodevis kommer fra lejligheden ovenover, det er på trods af undersøgelser ikke afklaret hvorfor. Der afventes nu, at det sker igen så det med det samme kan undersøges.

Påbud

-Kastrupvej 58, 2. th. Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

-Elbagade 73 1.tv. Byggesagen. De berørte beboere har ikke fået udbedret skaderne endnu på trods af deadline 1. juni.

Næste skidt i byggesagen

Bestyrelsen har besluttet at få udbedret skaderne for skadevolders regning. Da tidsfristen ikke er overholdt.

Vedligehold af ejendommen.

Planlagt arbejde aflyst i år, men bliver foretaget i det nye år. Der vil i den nærmeste tid blive indhentet  nye tilbud.

Bestyrelses sammensætning

Bestyrelsen skifter formand fra Berit Norup til Helle Lintrup pr. 1. august 2019.

Kristian Højgaard Nielsen indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for suppleant.

Næste bestyrelsesmøde 27.08.19

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.09.04.19

Velkommen til den nye bestyrelse

Der vil komme navne på hjemmesiden med sammensætning af den nye bestyrelse

Påbud

Der er forsat ikke sket udskiftning af forkerte vinduer i Kastrupvej 58. Det er dog forsat et krav.

Byggesagen

Der er forsat ikke fundet en mindelig løsning på reparation af sætnings-skader. Ansvarshaveren vil nu modtage endnu et påbud om at få ud-bedret skaderne.

Der har været omdelt et brev om sagen fra skadevolderen hvori der står at bestyrelsen har ændret på vedtægterne. Det er naturligvis ikke rigtigt, da dette kun kan ske ved en generalforsamling. Yderligere kommentarer til dette skriv vil bestyrelsen ikke komme med da det er en personsag.

Nyt fra vicevært

Der har været en rotte i kælderen og problemet er nu løst.

I den forbindelse er det vigtigt at huske altid at orienter viceværten i sådanne tilfælde så han kan tage affære. Man skal ikke selv tilkalde skadedyrs firma eller kommunen. Ellers kan der i visse tilfælde komme uoverensstemmelser ift. betaling.

Næste bestyrelsesmøde er 04.06.19

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.19.02.19

Henvendelser fra beboere

Der har været henvendelse fra en beboer på 5., som fik vand ind fra loftet. Det viste sig at være et vandrør der var gået i stykker. Der er nu sat gang i reparationen.

Der er en beboer, der har spurgt til ekstra papcontainer. Det satte gang i at undersøge hvorfor vi endnu ikke havde fået den, vi havde søgt om allerede sidste år. Det viste sig så, at den var kommet, men, at den var blevet stillet ind ved naboejendommen. Den er nu kommet ind hos os.

Påbud

Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58

Nyt fra vicevært

Der er set rotter i gården og nogle er gået i fælderne. Det er derfor vigtigt, at vi alle holder kælderdørene lukkede.

Byggesagen

Der er forsat ikke sket udbedring af de sætningsskader, der er kommet i forbindelse med en ombygning i Elbagade 73. Da den ansvarlige ikke vil påtage sig ansvaret, overgår sagen nu til retslig instans.

Generalforsamling

Bestyrelsen har gennemgået årsregnskab og budget til generalforsamlingen, som afholdes tirsdag 19.marts i Philips kirken kl. 19.00

Næste bestyrelsesmøde aftales der dato for efter generalforsamlingen

Med venlig hilsen

Berit Norup

Formand

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.29.01.19

Henvendelser fra beboere

-Der har været flere henvendelser om rygning i opgangene. Det er naturligvis forbudt. Der er nu kommet en lille reminder op i opgangene.

-Der har været rette henvendelse fra en beboer i Maltagade 13, der har oplevet at blive chikaneret med laserlys d. 30.december. De mener at det kom fra en lejlighed øverst i Elbagade 71. Det er naturligvis heller ikke acceptabelt.

-Der har været flere henvendelse ift. vores affaldssortering. Skral og pap skal naturligvis håndteres på en måde så der kan være mest muligt i containeren og at denne kan lukke.

- Der kommer henvendelser til bestyrelsen om nøgler, vaskekælder, varme problemer og lignende. Disse kan med fordel rettes direkte til viceværten, da det er ham der står for disse ting.

I forhold til regninger og opgørelser og den slags er det vores administrator DEAS der håndtere dette.

Påbud

Der er fortsat ikke foretaget den påbudte udskiftning af de forkerte vinduer på Kastrupvej 58. men det er et krav der fastholdes.

Nyt fra visevært

-Der har desværre været indbrud i vores viceværts skur. Det er grundet det nye skur ikke længere så synligt, så der har nok været arbejdsro. Der vil blive sat en alarm op.

- der er problemer med opgangsdøren på Kastrupvej 58 nå vinden gør dørpumpen kold på en bestemt måde. Det er ikke noget vi umiddelbart kan gøre noget ved så der appelleres til at beboerne sikre sig at døren lukker, med et lille skub.

Ombygningssag

Der er desværre fortsat ikke en løsning på en ombygningssag i Elbagade 73. Bestyrelsen arbejder fortsat på at finde en fornuftig løsning. Men det tager med de forskellige tiltag og implicerede tid.

Bestyrelsen håber at der snart kommer en løsning så alle parter kan lægge det bag sig.

Generalforsamling 19.marts

Der har været talt om den kommende generalforsamling.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og overvej om du har mod på at komme med i bestyrelsen.

Dato for nyt bestyrelsesmøde 19.02.19

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.11.12.18

Henvendelser fra beboere

  • Der har været en henvendelse vedrørende problemer med 5.sal terrasserne. Dette er der set nærmere på, og det vil blive undersøgt nærmere i det nye år, hvor vejret er bedre for evt. udbedring.
  • Der har været henvendelse vedrørende nogen der gentagende gange åbner vinduer i opgangen Kastrupvej 62. Derfor oplever flere, at opgangen er for kold og der kommer regn ind. Så hvis de åbnes for at lufte lidt ud, bedes de lukkes igen efter kort tid.
  • Der er fortsat problemer med, at der står ting i kældergangene. Det er ikke tilladt at efterlade ting uden for eget kælderrum, da det kan være til stor gene for de øvrige beboere.

Påbud

  • Kastrupvej 58. Påbud om udskiftning til forkerte vinduer. Det drejer sig om udskiftning til trævinduer og ikke det foreskrevne Combi vinduer. Dette er fortsat ikke udbedret.
  • Der forefindes fortsat møblement og stort antal fodtøj flere steder på 5.sal. Det er fortsat ikke tilladt.

Faldstammer

Bestyrelsen har udarbejdet en oversigt over tilstand på faldstammer på de boliger der har afleveret de udleverede spørgeskemaer. Vi har modtaget oplysninger fra X ud af XX boliger.

Vedligeholdelsesplanen- murværk

Der vil først komme gang i udbedring af fuger/murværk i det nye år. Det har ellers været besluttet, at det skulle igangsættes i år og midlerne er tilsidesat til dette. Midlerne bliver overført til næste år. Murerne går i gang så snart det er vejr til det.

Underdimensionerede nedløbsrør udbedret

Der er blevet lavet en bedre afløbsløsning fra tagrender i Philipsgården. Når der kommer et større regnskyl, vil det vise sig, om denne løsning er god. Hvis dette viser sig, vil den blive etableret i Jacobs gården også.

Byggesagen i Elbagade 73

Der er fortsat ikke afslutning på de problemer, der har været med sætningsskader i forbindelse med ombygning. Bestyrelsen prøver fortsat at mægle ift. en mindelig løsning vedr. udbedringerne.

Generalforsamling

Der er dialog vedrørende afholdelse af generalforsamling i marts. Nærmere dato kommer i januar, når vi er sikre på at kunne benytte lokalerne i Philips kirken.

Næste bestyrelsesmøde er 29.01.19

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.29.10.18

Påbud

Der er forsat ikke ud bedret påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58.

Der er forsat problemer med møblement og mange sko foran dørene på 5.sal, hvilket ikke er tilladt. Det er til gene når der skal adgang til loftet og af brandsikkerhedsårsager. Dette er tidligere påtalt.

Faldstammer

Der har været endnu et spørgeskema vedr. tilstanden på ejendommens faldstammer ude og der er kommet flere besvarelser retur. Det er dog langt fra alle der har valgt at vende tilbage med besvarelse. Nu vil der blive udarbejdet et overblik over situationen. Der er fortsat løbende udskiftning efter behov.

Byggesagen

Der har været problemer med en ombygning af bærende væg i Elbagade 73. Sagen er desværre ikke afsluttet endnu, og bestyrelsen har været nødt til at få byggesagkyndig og advokat bistand på for at sikre ejendommen og de øvrige berørte beboere der desværre har fået sætnings-skader. Det vil i den nærmeste fremtid blive ud bedret.

Vedligeholdelses plan, murværk

Der har været lidt forsinkelser på valg af murer til gennemgang af ejendommens facade så det er uvist om vi når det i år, eller først kommer i gang til næste år. Men nu er firmaet valgt og kan sætte i gang så snart vejret er til det.

Nyt skur

Så har vi fået et nyt skur til containere. Det gør at vi er lidt mere fremtidssikrede ift. den meresortering af affald der kommer over de næste år. Tag godt imod det og sorter så meget i kan. Husk at det gamle område der nu står tomt, ikke er beregnet til storskrald ol. Det vil blive malet i det nye år.

Næste bestyrelsesmøde er 11.12.18

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.11.09.18

Henvendelser fra beboere

Der har været bekæmpet duer igen i år samt murbier. Der har været henvendelser med problemer med duereder på naboernes altaner. Det er vigtigt at vi hver især holder øje med at vi ikke har reder på altanen. De gennem sig let i efterladte ting på altanen hvis de fornemmer, at man ikke kommer der. Så hold øje. De er et stort problem.

Påbud

Der er desværre fortsat problemer med manglende udskiftning af vindue udskiftet til forkert type.

Det er vigtigt, at der når ejer udskifter vinduer at det er den rigtige model og type. Dvs. Combiframe med træ inde og aluminium udenpå da det er de forskrivninger der er givet tilladelse til.

Ombygningssag

Der har været alvorlige problemer i en opgang hvor der har været givet tilladelse til nedrivning af bærende væg. Det har været nødvendigt at få byggesagkyndig og advokat sat på sagen. Det er ved at falde på plads nu, men de har givet anledning til at der vil komme skærpede krav til ombygninger fremadrettet.

Haven og bygning af skur

Vi får ordnet haven af en professionel gartner to gange om året. Der er fornyelig blevet foretaget beskæring mm. Der er også gang i bygning af yderligere overdækning til de mange nye containere så vi er fremtidssikrede på den front.

Næste bestyrelsesmøde er 30.10.18

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde d.25.06.18

Henvendelser fra beboere

Der har været en forfløjen parasol. Det er vigtigt, at vi alle sørger for at have disse og andre lette genstande snøret fast da den stærke vind i gården kan kaste ting ud fra altan og terrasse hvilket er farligt.

Duer og hvepse

Der har været skadedyrs bekæmper ude og fange duer, fjernet en redde og et hvepsebo.

Påbud

Påbud om udbedring af sætningsskader i forbindelse med ombygning med bærende væg. Der er kommet sætningsskader flere steder i Elbagade 73 tv. Ombygningen har stået på længe og med flere tilstødende problemer. Der er dog ved at komme en ende på ombygningen og udbedringen kan komme i gang.

Kastrupvej 58, 2. th. Påbud om udskiftning af forkerte vindue. Fejlen er, at det indsatte vindue ikke er alu på ydersiden, som det er påkrævet.

Nye oplysninger om procedure for ombygning

Set i lyset af det sidste årstids renoveringer i forskellige boliger, har det været nødvendigt at få ridset god skik og regler for sådanne op. De er nu at finde på vores hjemmeside.

Oplysninger om faldstammer

Der er blevet indsamlet oplysninger om faldstammer til brug for overblik. Der mangler dog stadig udmeldinger for omkring 40 boliger, så der kommer en ny runde breve ud til dem som mangler at besvare, eller vi ikke har kunnet finde adressen på.

Tilbud til istandsættelse ifølge vedligeholdelsplanen

Der er indhentet tilbud for diverse projekter, men der mangler stadig lidt for at det endelige valg kan tages, således at der kan sættes i gang.

Udskiftede døre

Til dem som har fået skiftet døre. Hvis der er kommet ridser eller afskalninger i forbindelse med udskiftningen bedes den enkelte sørger for at de bliver malet med samme hvide ral som dørene.

Persondatalovgivningen

Der har været fokus på håndtering af beboernes data ift. Den ny datalovgivning

Nyt fra visevært

Der har været en løs tagsten som er blevet hentet ned med en lift.

Næste bestyrelsesmøde er 03.09.18

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment