Referat af bestyrelsesmøde d.09.01.2018

Henvendelser fra beboere

En beboer har for en kortere periode fået sær tilladelse til at sætte sin barnevogn i sin opgang.

Der er problemer med at lyset i vaskekælderen ikke bliver slukket.

En har henvendt sig med, at der kommer røglugt fra nabolejligheden, og det kan der desværre ikke gøres andet ved end at prøve at tætne eventuelle sprækker.

Påbud

Der har været gennemgang af tidligere udsendte påbud og de er sendt ud igen, da der i nogle har været ejerskifte. Der vil fremadrettet blive hold bedre øje med, at vi alle følger de samme regler.

De udskiftede døre

Nogle beboere er gået sammen og har udskiftet døre. De er dog ikke alle udført lige godt, men bestyrelsen har valgt at acceptere dette. Det er dog vigtigt at de enkelte sørger for at afskallet maling og ridser i panelerne bliver malet. Farven skal være samme farve som døren. Kode NCS S0 502 Y Hvid. Bestyrelsen opfordre beboerne til at gå sammen om at få det gjort. Rasmus, som tidligere har været tovholder, vil tage kontakt til de enkelte.

Haven

Der er indgået en aftalt med et gardtner firma som vil beskære og passe haven 2 gange om året.

Faldstammer

Faldstammerne følges tæt og er på vedligeholdes planen. Det er sådan at den enkelte skal henvende sig til viceværten hvis der er mistanke om behov for udskiftning. Det vil herefter blive vurderet om det er nødvendigt. Der arbejdes på at få et samlet overblik over, hvilke der allerede er skiftet.

Generalforsamling

Denne falder 19.marts i Filips kirken, der vil komme materiale og indkaldelse. Vi ved allerede nu at der kommer en ledig plads i bestyrelsen, så tænk lidt over om du kunne have interesse i at deltage.

Nyt fra vicevært

Viceværten har kæmpet meget med det ekstra affald, der har været i juletiden. Der er åbenbart flere beboere der tror at alt kan komme i skakten og inklusiv flasker og andet glas. Det er vigtigt at vi alle tænker grundigt over hvad vi putter i og har forståelse for, at når vi har ekstra meget affald alle sammen sørger for selv af gå ned med noget af det og i høj grad sørger for affaldssortering. Hvis dette ikke bliver bedre, kan skaktløsningen ikke fortsætte. Der har været seriøse problemer med skakten i Elbagade 75.

Der har igen været problemer med beboeres ombygning, hvor det sviner ude på opgangen og hvor de enkelte håndværkere på trods af henstilling om  at rydde op efter sig ikke efterlever dette. Der er den enkelte beboers ansvar at sørger for at de øvrige beboere ikke generes af dette.

Næste bestyrelsesmøde 13.02.2018

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat for bestyrelsesmøde d.07.11.17

Henvendelser fra beboere

Der har været henvedelser fra beboere vedrørende varme problemer, ønske om fibernet og forespørgsel om fuldmagt til søgning om tilladelse til ombygning.

Fibernet

Til dem som ikke fik aftalt installering  af stik i lejlighederne kan det oplyses at firmaet der har trukket kablerne hedder RF Installation. De kan kontaktes på rfinstallation.rf@gmail.com eller på telefon 41 16 00 29. Bestyrelsen aftalt i januar 2017 at beboere som ikke i første omgang er blevet tilsluttet, efterfølgende kunne blive koblet til for en fast pris på 1500 kr. Det er dog en udgift, som den enkelte beboer selv afholder, da der har været rig mulighed for at få individuelle aftaler om instaleringen da arbejdet stod på. Herefter er han velkommen til at melde sig til Sundbynet på deres hjemmeside.

Vedrørende varmeproblemer

Grundet vores sårbare varme anlæg, er det nu blevet besluttet at hvis man har problemer med varmen og har behov for at tilkalde VVS på egen hånd, skal bruge det af ejendommen tilknyttede firma som hedder

PEDERSEN VVS v/ Jan Pedersen Bredgade 63, 1260 København K Tlf.nr.: 39655542.

Grunden til dette er at vi har haft fimaer der på egen hånd har pillet ved indsillinger og ventiler, som de ikke har forstand på. Hvilket i flere tilfælde har forværret situationen.

Ejendommen har ansvaret for forsyningen af varme frem til lejligheden. Det vil sige, at hvis der er varme på det rør, der fører frem til radiatoren, ligger fejlen enten i radiatorventilen (den man regulerer varmen på) ellers er der luft i radiatoren (dette er meget sjældent, da varmen bliver fordelt til lejlighederne, fra loftet og ned mod kælderen og derved vil luftet søge mod udluftningsklokkerne øverst på loftet). Hvis man hører rislende vand i radiatoren, kan dette være luft, som man kan prøve at fjerne ved at åbne for udluftningsskruen, som sidder i modsatte ende af varmereguleringen. (Der sidder ikke altid udluftningsskruer i radiatoren og derved kan man ikke selv løse det problem). Den manglende varme kan også ligge i den ventil man åbner og lukker for varmen med. Denne ventil kan sætte sig fast i ventilhuset, når radiatoren står lukket hele sommeren. Dette kan i mange tilfælde løses ved man lader termostaten stå på 5 (fuld åben) hele sommeren, da ejendommen alligevel lukker for varmen fra  1 juni til og med 30 september. Dette gør at ventilen ikke sætter sig fast hen over sommeren. Det er IKKE tilrådelig selv at forsøge at få ventilen løs i ventilhuset, da dette kræver teknisk indsigt og kan fører til store mængder vand i lejligheden.

Der er følgende tekst på vores hjemmeside:

Vedligehold om ombygning:

Al renovering, vedligehold, ombygning, installation mv., der på nogen måde kan berøre foreningens fælles ejendele f.eks. varmesystem, vandrør osv. skal godkendes af vicevært og/eller bestyrelse inden arbejdet påbegyndes.

Vicevært opgaver:

Håndværkere: Koordinering og rekvirering af håndværkere til løbende drift og hjælp til håndværkerne for lukning af ventiler m.m.de ikke kan finde. Slukning af div. pumper så de ikke kører tør for vand og bliver ødelagt. Hjælp til opstart af varmeanlæg.

Varmeanlæg: løbende vedligehold, tjek, udluftning, påfyldning af vand, afkalkning og rensning af vores plade vekslere, rensning af filtre på fjernvarmenanlægget, justering af varmestyring, regulering af strengreguleringsventiler.

Duer og murbier

Der har været behandlet for murbier men er fundet yderligere på 4 sal i  Elbagade 77, men det er for sent at behandle nu så det bliver foretaget til foråret

Der er fortsat due gener som der også vil blive taget yderligere hånd om i det nye år.

Påbud

Der er fortsat gamle påbud ude til ejere i ejendommen, som endu ikke er udbedret, men bestyrelsen holder øje med situationen. Det drejer sig om udskiftning af vinduer af en forkert type vinduer, maglende sålbænk på udskiftede vinduer samt vinduer i en forkert farve. Bestyrelsen appelere til at undersøge de regler der er lavet på området inden man påbegynder den slags på egen hånd eller forespørge ved tvivl.

Der er følgende tekst på vores hjemmeside:

Vinduer

I Ejerforeningen Jacobsgaarden må lejlighedsejere gerne selv skifte vinduer på betingelse af, at vinduerne opfylder flg. krav, der er vedtaget for at ejendommens vinduer har et ensartet udtryk:

  1. 1. Mærket skal være combi-frame fra Idealcombi Farven skal være den eksisterende grønne farve (flaskegrøn, RAL 6007) til gården og ud mod Kastrupvej. Mod Elbagade skal de være hvide, undtagen i de lejligheder, hvor vinduerne i forvejen er grønne.
  2. 2. Det er valgfrit at sætte trækrude i altandøren
  3. 3. Der må ikke være trækrude i de almindelige vinduesfag
  4. 4. Der skal bruges elastisk silikonefuge da det holder længst

Udskiftning af døre

Der har været endnu en koordineret indsats af forskellige beboere med skift til nye døre. Der har i processen været klippet i ledning til samtale anlægget i en enklet opgang, samt ridser og afskrabet maling  flere steder. Viseværten har noteret sig at der er flere skævheder. Firmaet har accepteret at lave en gennemgang med viceværten og betale for reperation af anlægget. De enkelte kunder skal dog løse eventuelle mangler, skævhender og efterfølgende reperationer af karme og ridser med firmaet eller selv stå for udbedring, men viseværten forsøger at være behjælpelig med en fælles gennemgang.

Der er følgende tekst på vores hjemmeside:

Døre

Ønsker du at skifte lejlighedsdør, er det muligt for egen regning. Flg. specifikationer skal være opfyldt for at leve op til både foreningens ønsker om udseende og brandmyndighedskrav:

Døren skal være af mærket ‘Sweedoor, parti BD30 og db35′ og farvekoden på døre og karme hedder NCS S0502Y Hvid.

Gennemgang af vedligeholdelses plan

Der har været talt videre om prioritering af vedligeholdesplan til præsentation på generalforsamlingen.

Nyt fra vicevært

Viceværten har bestilt nye udendørs riste til alle opgange. Han har sørget for udskiftning af varmevekslere og haft fokus på rottebekæmpelse.

Næste bestyrelsesmøde er 09.01.18

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat fra bestyrelsesmøde d.11.09.17

Henvendelser fra beboere

Der har været henvendelse omkring murebier ved en altan på 4. sal mod gården, der har været flere forsøg på at komme i kontakt med beboeren, dette er endnu ikke lykkedes.

Gennemgang af påbud

Der har tidligere været udarbejdet påbud på flere sager som endnu ikke er kommet på plads. Bestyrelsen vil over den næste tid holde fokus og samle op på disse.

Skralde sortering

Der vil over den næste tid komme mere fokus på vores affalds sortering. da der vil komme flere containere er det besluttet at etablere en nyt skur/ overdække til disse containere. Der appelleres til at vi alle bakker op om en bedre affaldssortering og brug af bio container.

Vedligeholdelses plan

Vedligeholdelses planen er gennemgået yderligere og prioriteringen vil blive:

1. fortsættelse af vedligehold af det ydre murværk ved sætningsskader, resterende sålbænke,fuger rundt om vinduer samt tagrender hvor det har vist sig at der er ekstra tryk.

Det er vigtigt at alle beboere over den næste tid kigger en ekstra gang på ydervægge og altaner ved egen bolig og meddeler evt. skader til viceværten så det kan vurderes om det er noget der skal tages med i denne runde.

2. kloak, faldstammer og stig strenge. der vil blive kigger på tidligere budgetter for dette og blive fremlagt noget på næste general forsamling.

Haven

Der er etableret aftale med en gartner der fast vil komme og trimme vores have 2 gange årligt forår og efterår. Den øvrige pasning vil viceværten tage sig af. Er der nogen der har lyst til at deltage i pasningen vil bestyrelsen gerne høre om det.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 7. november 2017

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat bestyrelsesmøde 10.07.17

Vedligeholdelses plan

Der har været gennemgang af den udarbejdede vedligeholdesplan ved Kasper Cronberg fra Bang og Beenfeldt. Bestyrelsen sætter yderligere undersøgelser igang i forhold til gennemgang af vores elinstalationer således der kan udarbejdes en disposition i forhold til de anbefalinger, der er kommet.

Bestyrelsen vil på næste generalforsamling komme med forslag til en liste over, hvilke opgaver vi skal prioritere i de kommende ti år. Den færdige plan bliver sendt til alle ejere. De af jer, der ikke har en emailadresse, kan kontakte formanden. Så vil vi sørge for, at I får en printet udgave af vedligeholdelsesplanen.

Affaldshåndtering

Der sker meget på affaldsområdet over den næste tid. Vi har fået to nye papcontainere og der vil omkring uge 32 opstarte sortering af bioaffald med små hustandsspande samt specielle poser som vi selv skal smide i nye containere, der vil blive opstillet. Disse nye tiltag betyder at vi er nødt til at udvide container arealet, hvilket betyder at noget af vores have vil blive indraget til dette. I samme moment vil der blive opsat ny sandkasse. “Information, køkkenkurv, bioposer og sorterings vejledning udsendes fra Københavns Kommune inden start”

Haven

Der vil snarenligt ske en beskæring og trimning af haven. Det er besluttet at lave en fast aftale med en gartner der fremadrette skal komme 2 gange om året.

Påbud og fælles arealer

Der har for nylig været udsendt påbud omkring brug af fælles arealerne  i opgangene og manglende fuge om et vindue der er blevet skiftet. Dette vil der bliver tjekket op på snart og yderligere tiltag vil sættes igang hvis de ikke er fulgt. Der vil være en  gennemgang af tidligere påbud for at sikre at der er taget hånd om dem.

Fællesarealerne i kælderen er er også fyldt op med private ejendele. Disse skal også flyttes omgående eller vil de bliver fjernet da der snart vil komme en gennemgang af denne.

Dørtelefon

Vores dørtelefoner vil blive opdateret med nyt plast der hvor de er i stykker. Hvis der skal skiftes navn eller lignende er det oplagt at henvende sig til viceværten så han kan gøre det samtidig.

Rengørings plan

Der er tidligere blevet strammet op på rengøringen og der er nu etableret en fast årlig rengøring og forventning om en månedlig lidt mere omfattende rengøring af opgangene. I forventning om at det vil løfte den nedadgående kvalitet.

Beboer henvendelser

Der har været taget stilling til et par ansøgninger og spørgsmål fra beboere.

Tilstede ved mødet

Berit Norup, Ingrid Petersen, Kisser Knudsen, Kristian Højgaard Nielsen, Kasper Nøregård,Vicevært Michael Tøt samt repræsentant Kasper Cronberg fra Bang og Benfeldt.

Næste bestyrelsesmøde: 11. september 2017

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat bestyrelsesmøde E/F Jacobsgaarden d.22.05.17

Der har ved bestyrelsesmødet været talt om følgende:

Vedligeholdelses-plan

Vedligeholdelses planen er under udarbejdelse, meningen er at firmaet deltager ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Vaskekælder

Der er kommet henvendelse fra en beboer med ønske om online booking og betaling uden brug af kontanter. Det er en omkostelig affære og ligger ikke lige for at investere i. Viceværten har dog tilbudt at man kan komme og veksle penge hos ham, da det er ham der tømmer automaterne. Der vil blive iværksat en afmontering af de cylindre der ikke har været brugt siden januar, således at de ikke spærre for andres vaskeønsker. Der appellerestil at man flytter sin cylinder hvis man ikke ønsker at booke tid. Har man brug for en cylinder kontaktes viceværten. Der har været mulighed for at købe nogle brugte tørre tumblere men det er besluttet ikke at købe yderligere, da vores tørre faciliteter fungerer godt som de er.

Renovation af badeværelse

En beboer har fået tilladelse til at ombygge badeværelse. Denne tager kontakt til de berørte naboer.

Rengøring

Det er besluttet at stramme op om rengøring og trappe vask. Der vil snarest komme en hovedrengøring af opgangene samt nye standarter for den ugentlige og månedlige rengøring. Kvaliteten vil blive kontrolleret løbende. Der er lige blevet pudset vinduer og fremadrettet vil der også blive pudset på 5.sal

Container

Det er blevet besluttet at booke containere på 2 faste weekender i løbet af året så det bedre kan planlægges hos den enkelte. Forår i  april uge 17 og  sensommer september uge 36

Opgangen

Opgangen er et fælles areal hvor der af brandsikkerheds hensyn ikke må stilles private ejendele. Så der henstilles til at de fjernes omgående.

Næste bestyrelsesmøde 10.07.17

Med venlig hilsen bestyrelsen

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat af bestyrelsesmøde 05.04.2017 E/F jacobsgården

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er veloverstået og referatet af dette er sendt ud. Der er sammesat en ny bestyrelse som har haft deres første møde. Til kort orientering kan det nævnes at der atter en gang blev hold fast i at E/F jacobsgaarden holder fast i ikke at tillade hund.

Tilmelding af DEAS til E-Boks

Der opfordres til, at alle  opretter tilmelding af DEAS til E-boks. Der var vejledning med i indkaldelsen til generalforsamling, ellers kontakt bestyrelsen for yderligere vejledning.

Påbud

Der er drøftet manglende fugning og udstikkende isolering  over et udskiftet vindue i Elbagade. Administrator er orienteret således at der kan blive udsendt et påbud for at få udbedret denne mangel da det er ejers ansvar.

Udskiftning af døre

Der er forsat gang i projekt dør udskiftning, så hvis der er nogen der gerne vil nå at komme med, er de velkomne til at kontakt bestyrelsen  på jacobsgaarden@hotmail.com som kan formidle kontakten til tovholder. men man skal være hurtig.

Vaskekælder

De har været en del problemer med at der er nogen der lader låsecylenderen sidde ud for vasketider der ikke benyttes. Der appeleres til at alle er opmærksomme på kun at havde den siddende hvis der er intention om at vaske og fjerne eller rykke den efterfølgende. Hvis man ikke booker en ny tid skal man tage den med sig. Der er en del der sidder fast uden at blive brugt. Man må tage en vasketid hvis der ikke er maskiner igang 30 minutter efter strattid. Dog skal man huske at være færdig inden den næste tid starter. Der vil snarest muligt komme en løsning så man kan komme til at åbne vinduet i vaskekælderen så der kan komme en bedre ventilation.

Vedligeholdelsesplan

Det er blevet besluttet at få udarbejdet en vedligeholdesplan. Når denne er udarbejdet vil det blive besluttet hvilke tiltag der efterfølgende prioriteres.

Skakt og affald

Der er løbende problemer med affald i vores skakte. Det er vigtigt at vi alle er mere opmærksomme på ikke smide uautoriseret affald i den og i en størrelse pose der kan klare rejsen ned uden at gå i stykker.

Klagevejledning

“Hvis du er generet af støj fra dine naboer, anbefales det, at du selv tager kontakt til vedkommende for at løse konflikten. Det er begrænset, hvad bestyrelsen kan gøre i sådanne situationer.”

Næste bestyrelsesmøde er sat til mandagd. 22.05.17

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

jacobsgaarden@hotmail.com

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Referat, bestyrelsesmøde mandag d. 6. februar 2017.

Generalforsamling – Tid og sted

Dette års generalforsamling bliver afholdt mandag d. 20. marts kl. 19.00. Generalforsamlingen finder sted i Filips Kirkes sognelokaler.

Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling bliver mandag d. 20. marts 2017. Generalforsamlingen vil blive afholdt i Filips Kirkes sognelokaler.

Continue reading

Posted in Generalforsamling 2017 | Leave a comment

Udskiftning af hoveddøre

Hvis man er interesseret i at få sin hoveddør skiftet, bedes man sende en mail til jacobsgaarden@hotmail.com senest mandag d. 23. januar 2017. Bestyrelsen vil herefter gå videre med at indhente tilbud mv. Sidste gang var udgiften pr. lejlighed ca. 20.000 kr., men jo flere der er med, jo billigere kan vi få det.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bestyrelsesmøde mandag d. 5. december 2016

Sundbynet. Bestyrelsen har modtaget to tilmeldinger til Sundbynet i postkasser. Disse er indtastet på Sundbynets hjemmeside.

Continue reading

Posted in Bestyrelsesreferater | Leave a comment